ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งที่ 1/2567 (18 มกราคม 2567)

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งที่ 1/2567 โดยการอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วจำนวน 1 โครงการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วรวมจำนวน 5 โครงการ เพื่อนำไปดำเนินการจัดโครงการต่อไป

ขึ้นบนสุด