เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว ม.1

 :  09 ก.ค. 2567
วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30น.
เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว ม.1 จำนวน 1 คน เป็นวันแรก โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว จำนวน 1 คน โดยมีผู้สมัคร
ลำดับที่ 1 : นายกฤติน กีทีปกูล หมายเลขผู้สมัคร 1
สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ยังมีไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ณ สถานที่รับสมัครฯ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว ตามเวลาราชการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 :  09 ก.ค. 2567
วันที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวสันต์ ยอดสร้อย รองประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาไมแก้ว คณะครู โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เข้าร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาขอมติที่ประชุมแต่งตั้งประธษนสภา อบต.เขาไม้แก้ว ผู้เสนอ นายยุทธ พุ่มพวง ส.อบต.หมู่ที่ 3 เสนอชื่อ นางสาวมณฑา ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผู้รับรอง นายสุรินทร์ วันยู ส.อบต.หมู่ที่ 5 รับรอง นางสาวมณฑา ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว

ประชุมประชาคม เพื่อแสดงเจตนารมณ์รับฟังความคิดเห็นในการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเป็นเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว ระว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567

 :  02 ก.ค. 2567
อบต.เขาไม้แก้ว จัดประชุมประชาคม เพื่อแสดงเจตนารมณ์รับฟังความคิดเห็นในการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเป็นเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว ระว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาแสดงเจตนารมณ์รับฟังความคิดเห็น ปัจจุบันพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ประชาชนต่างพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ จึงทำให้เกิดความหนา แน่นของประชากรเกิดความขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีพื้นที่ติดกับทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ซึ่งเป็นเส้นทางของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้าน อุตสาหกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเป็นเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว ทั้งนี้ ด้วยตระหนัก ดีว่าไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วหรือเทศบาลตำบลเขาไม้แก้วก็เป็นองค์การที่จัดตั้งเพื่อประโยชน์ ของประชาชนทุกคนและประชาชนเป็นเจ้าของตำบลที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งออกหน่อยให้บริการประชาชน ทั้งการจัดเก็บภาษี ค่าขยะ ค่าน้ำประปา การขอใบอนุญาติก่อสร้าง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ธนาคารขยะ ฯ และให้คำแนะนำงานของแต่ละส่วนงานให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนเวลามาติดต่อราชการต่อไป

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และ เล่านิทาน เรื่อง พระอภัยมณี

 :  02 ก.ค. 2567
26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการระลึกถึงกวีเอกของสยามประเทศที่ เรียก "วันสุนทรภู่" แล้ว ยังถูกกำหนดให้เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"อีกด้วยย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และ เล่านิทาน เรื่อง พระอภัยมณี ซึ่ง เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเรื่องหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ จะมีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยหน้า ระยะเวลาในการประพันธ์ไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด แต่คาดว่าสุนทรภู่เริ่มประพันธ์ราวปี พ.ศ. 2364–2366 และแต่ง ๆ หยุด ๆ ไปตลอดเป็นระยะ สิ้นสุดการประพันธ์ราว พ.ศ. 2388 รวมเวลามากกว่า 30 ปี
วันนี้ครูเลือกตอนนางเงือก พาสินสมุทร และพระอภัยมณี หนีจากนางยักษ์ เด็กๆ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู กันเลยทีเดียว

เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567

 :  14 มิ.ย. 2567
วันนี้( 7 มิถุนายน 2567) นายจำเนียร กีทีปกูล นายกอบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว นำข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว
เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ณ บริเวณหน้าอำเภอบางละมุง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมทำหมันสัตว์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

 :  14 มิ.ย. 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ วัดเขาไม้แก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมทำหมันสัตว์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยนายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว, ปลัด อบต. และรองปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย โดยกิจกรรมทำหมันสัตว์จัดขึ้นเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว มีสุนัขและแมวจำนวน 118 ตัว เข้ารับการทำหมัน

+17


ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

 :  04 มิ.ย. 2567
วันที่ 4 มิถุนายน 67  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยเชิญวิวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ตำบล (ศกร.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงวัย ต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 5 ราย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567

 :  04 มิ.ย. 2567
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานใน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเขาไม้เเก้ว หน่วยงานราชการในเขตอำเภอบางละมุง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมทำหมันถาวรให้กับสุนัข ตามโครงการ

 :  08 พ.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (SOI DOG) จัด
กิจกรรมทำหมันถาวรให้กับสุนัข ตามโครงการ "การจัดการประชาชนสุนัขจรจัดประเทศไทย" หรือ "CNVR-Thailand" เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวีโดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 – 17 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.00 น.-16.00 น.)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-3807-2634-5 ต่อ 105

กิจกรรมธนาคารขยะ

 :  07 พ.ค. 2567
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว, รองปลัด อบต.เขาไม้แก้ว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัด
กิจกรรมธนาคารขยะ "ขยะปันสุข" ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีประชาชนชาวเขาไม้แก้วนำขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค
กิจกรรมธนาคารขยะ "ขยะปันสุข" ได้รับสนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำยาล้างจาน ฯลฯ สำหรับเป็นสิ่งของมอบให้กับผู้ที่นำขยะรีไซเคิลมาแลก
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเขาไม้แก้ว นำขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง

 :  07 พ.ค. 2567
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายนายบัญชา อุดง รองนายกอบต.เขาไม้แก้ว และนายอานนท์ บุญธรรม เลขานุการนายกอบต.เขาไม้แก้ว ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัดอำเภอบางละมุงและ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่
ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอฟเวอร์แฟรงค์ เทคโนโลยี จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว จากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการตามปกติ มีใบอนุญาตแสดง มีมาตราการป้องกันและอุปกรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บถังเหล็กน้ำมันให้ถูกต้องตามหลักต่อไป

+4
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 :  07 พ.ค. 2567
วันที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยเชิญวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความั่งคงภายใน (กอ.รมน.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงวัย ต.เขาไม้แก้ว โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

+5
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

 :  22 เม.ย. 2567
วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด
ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ คณะครูทั้ง 3 โรงเรียน จนท.หมวดการทาง ต.เขาไม้แก้ว จนท.การไฟฟ้านาจอมเทียน จนท. ร.พ.ส.ต.เขาไม้แก้ว อสม.ต.เขาไม้แก้ว และประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

กิจกรรมวันไหล​ ต.เขาไม้แก้ว​ ระหว่างวันที่16-17​ เม.ย.67

 :  22 เม.ย. 2567
วันที่​17​ เม.ย.67 เวลา​ 09.00น.นายก จำเนียร กีทีปกูล นายก อบต. เขาไม้แก้วพร้อมด้วย​ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ต.เขาไม้แก้ว มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ต.เขาไม้แก้ว อสม.ต.เขาไม้แก้ว กลุ่มสตรี ต.เขาไม้แก้ว ชมรมผู้สูงอายุ​ ต.เขาไม้แก้ว กศน. ต.เขาไม้เเก้ว บริษัทอมตะซิตี้ ระยอง จำกัด​ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ร่วมจัด
กิจกรรมวันไหล​ ต.เขาไม้แก้ว​ ระหว่างวันที่16-17​ เม.ย.67​ โดยภายในงานภาคเช้าจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬา กีฬาผู้สูงอายุ​พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ ภาคบ่ายพิธีสรงน้ำพระ​ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ​ พร้อมแจกข้าวสาร​ มาม่า​ ไข่​ ได้รับการสนับสนุนจาก​ อบจ.ชลบุรี​ บริษัท เจแอนด์ซี กรุ๊ป​จำกัด สนามกอล์ฟปาริชาติ และ​ ภาคค่ำ​ มอบรางวัลแข่งขันฟุตบอลให้กับทีมที่ชนะ​ และสนุกสนามไปกับฟรีคอนเสริตร์ จากศิลปิน​ ดารา​ ตลก จาก​ช่อง7สี​ นำทีมโดย ป๋าโก๋ พิเชษฐ ศรีราชา​ โอลิเวอร์ บีเวอร์ โจอี้ กาน่า​ อ้วน วารุณี​ ตู้​ ดิเรก แก้ม ญาณิศา และมันส์ไปกับตั๊กแตน​ ชลดา ณ​ วัดเขาไม้แก้ว

กิจกรรมแห่เรี่ยไรบุญและร่วมก่อพระทราย ในงานวันไหลตำบลเขาไม้แก้ว ปี 67

 :  22 เม.ย. 2567
วันที่ 16 เม.ย.67 อบต.เขาไม้แก้ว
กิจกรรมแห่เรี่ยไรบุญและร่วมก่อพระทราย ในงานวันไหลตำบลเขาไม้แก้ว ปี 67ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ต.เขาไม้แก้ว อสม.ต.เขาไม้แก้ว กลุ่มสตรี ต.เขาไม้แก้ว และชาวตำบลเขาไม้แก้ว
โดยมีการแห่เรี่ยไรบุญขบวนรอบ ต.เขาไม้แก้วในครั้งนี้ จะนำรายได้ทั้งหมดถวายวัดเพื่อไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด และภาคค่ำ จัดกิจกรรมรำวงร่วมสมัย จากคณะท็อปไฟว์โปรโมชั่น มาสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมงานประเพณีของไทย

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2567

 :  02 เม.ย. 2567
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดยมีคุณทุเรียน ยังเดช วิทยากรด้านการนำเต้นเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

มอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567  

 :  27 มี.ค. 2567
วันที่ 27  มีนาคม 2567 นายจำเนียร  กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว         เป็นประธานในการประชุม
มอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567  โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในองค์กร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในองค์กร  โดยในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  ได้มอบนโยบาย ถ่ายทอด องค์ความรู้ และเสริมสร้าง   ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการดำเนินโครงการรณรงค์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัล ในทุกส่วนงานภายในต่อไป
 

พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กเล็กที่จบการศึกษา ระดับเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 :  25 มี.ค. 2567
22 มีนาคม 2567 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  นายบัญชา  อุดง  นายมโนธัช  กีทีปกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พันจ่าเอกเจษฎา  ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าร่วม
พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กเล็กที่จบการศึกษา ระดับเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว

การแข่งขัน​ เดิน​-วิ่ง​ เขาไม้แก้วมินิมาราธอน ครั้งที่1​ ณ​ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

 :  25 มี.ค. 2567
วันที่ 24 มีนาคม2567) ​เวลา05.30น.​นายจำเนียร​ กีทีปกูล​ นายก​ อบต.เขาไม้แก้ว​ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การแข่งขัน​ เดิน​-วิ่ง​ เขาไม้แก้วมินิมาราธอน ครั้งที่1​ ณ​ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว​ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา​ อบต.เขาไม้แก้ว​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ต.เขาไม้แก้ว​ โดยวัตถุประสงค์นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย​มอบโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเพื่อนำไปซ่อมแซม​ บำรุงสถานศึกษา​ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในชุมชน​ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในชุมชน​ และผู้ร่วมงาน​ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย​ และห่างไกลยาเสพติด​ รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน​ พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ทำเวลาได้ดี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 :  19 มี.ค. 2567
วันอังคาร 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวสันต์ ยอดสร้อย รองประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว ทำหน้าที่ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา สนับสนุนการปฎิบัติงานการให้บริการประชาชน จดมาตรการใช้น้ำ คำนวณค่าน้ำ แจ้งชำระเงินค่าน้ำ ณ สถานที่ใช้น้ำ ในครั้งเดียว

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2567

 :  05 มี.ค. 2567
วันที่ 5 มีนาคม เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีนางรจนา พาณิชยานุเคราะห์
ตำแหน่ง ผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกของจังหวัดระยองมาเป็น วิทยากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เดินทางมา อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อพบปะพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาทุกด้านร่วมแนวทางปฏิบัติกับ อบต.เขาไม้แก้ว

 :  21 ก.พ. 2567
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น.
นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เดินทางมา อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อพบปะพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาทุกด้านร่วมแนวทางปฏิบัติกับ อบต.เขาไม้แก้ว ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 :  12 ก.พ. 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.เขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำโดยนายจำเนียร กีทีกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนในพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 และ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.เขาไม้แก้ว ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กิจกรรม Kick-Off ธนาคารขยะ อบต.เขาไม้แก้ว

 :  06 ก.พ. 2567
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว เข้าร่วมกิจกรรม Kick-Off ธนาคารขยะ อบต.เขาไม้แก้ว "ขยะปันสุข" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน สามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
**ขยะรีไซเคิลที่นำมาแลก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดพลาสติกสี ขวดแก้ว กระดาษ กระดาษลัง กระป๋อง และเหล็ก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 072634 ต่อ 105

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

 :  06 ก.พ. 2567
อบต.เขาไม้แก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
โดยลงพื้นที่จัดประชุมในเขตม.1-ม.5 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของประชาชน ทั้ง 5 หมู่ โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีบริการออกเก็บค่าขยะ ค่าภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยทำการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน 

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

 :  06 ก.พ. 2567
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด 
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีคณะครู กศน. อ.บางละมุงมาจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และ ยังมีบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้
 

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 43 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ขึ้นบนสุด