TOP STORIES

ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ อบต.เขาไม้แก้ว อ่านต่อ >>
   คำสั่ง อบต.เขาไม้แก้ว อ่านต่อ >>


กิจกรรมเด่นของเรา
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ อ่านต่อ >>
   ประกาศกิจการสภา
   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
02 ก.ค. 2567
   ระเบียบสภา อบต.เขาไม้แก้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
30 พ.ค. 2567
   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
17 พ.ค. 2567
   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
14 พ.ค. 2567
   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
26 เม.ย. 2567
   ประกาศ ผอ.การเลือกตั้ง
   จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลืกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
03 ก.ค. 2567
   ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
03 ก.ค. 2567
   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.เขาไม้แก้ว ตาม พรบ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
03 ก.ค. 2567
   ประกาศผลเลือกตั้ง (กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่)
29 ม.ค. 2565
   คำสั่ง ผอ.กต.อบต.เขาไม้แก้ว ที่ 33-38/2564
30 ธ.ค. 2564
   ประกาศจากส่วนกลาง
   ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่น เรื่องรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ ที่ขอประทานบัตร
09 มี.ค. 2566
   ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต
21 ก.พ. 2566
   คำสั่ง สนง.กกต.จ.ชลบุรี ที่ 62/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คกก.กกต.จ.ชลบุรี
02 ต.ค. 2564
   ประกาศ ก.อบต.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑
11 พ.ค. 2564
   ประกาศ ก.อบต.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559
11 พ.ค. 2564
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
29 เม.ย. 2567
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
10 ส.ค. 2566
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
10 ส.ค. 2566
   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
17 ก.พ. 2566
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
05 ต.ค. 2565
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
11 ต.ค. 2566
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
22 ก.ย. 2566
   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
25 ต.ค. 2565
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
10 ส.ค. 2565
   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 ธ.ค. 2564
   แผนอัตรากำลัง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
17 พ.ย. 2566
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 5)
09 มิ.ย. 2566
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
04 พ.ย. 2565
   การบริหารความเสี่ยง
   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2567 - 2569
17 พ.ย. 2566
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.เขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566
12 เม.ย. 2566
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ต.ค. 2564
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ต.ค. 2562
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ต.ค. 2561
   การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24 ม.ค. 2567
   นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ธ.ค. 2566
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 พ.ย. 2566
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.เขาไม้แก้ว พ.ศ.2565
04 เม.ย. 2565
   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
11 พ.ค. 2564
   การป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567
28 ก.พ. 2567
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (พ.ศ. 2566 – 2570)
27 เม.ย. 2566
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เม.ย. 2566
   ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
06 พ.ค. 2564
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
01 เม.ย. 2564
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2566
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2566
   แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 เม.ย. 2565
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 เม.ย. 2565
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
13 พ.ค. 2564

ลิ้งค์เว็บเพื่อนบ้าน


ขึ้นบนสุด