หน้าที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                
               
                 
 อบต.ของเรา                

         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้ แก้วอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ มีนาคม 2538 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่

               

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน

               

         โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ใน การบริหารงาน การจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย

               
  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ตามจำนวนหมู่บ้านละสองคน จำนวน 10 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ปี
  2. ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คน   
               

 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

               

         (ตาม พ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ..2537 . 67)

               
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  2. รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
  7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
  10. จำเป็นและสมควร   
               

 กิจการที่อาจจัดทำในเขตพื้นที่

               

         (ตาม พ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 .68)

               
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสาถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง   
               

 การกำหนดส่วนราชการ

               

         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ได้กำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ปี ดังนี้

               
 1. สำนักปลัด
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
               
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล                
          (1) จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     11  คน ชาย  9  คน หญิง  2  คน                
          (2) จำนวนพนักงานและลูกจ้าง    55   คน แยกเป็น                
      1.   สำนักงานปลัด   15   คน                                                
  2.   กองคลัง   9   คน  
  3.   กองช่าง   12   คน  
  4.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   7   คน  
  5.   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   9   คน  
      6.   หน่วยตรวจสอบภายใน                      1    คน                                                
               

          (3) ระดับการศึกษาของพนักงานและลูกจ้าง

               
   1.   ต่ำกว่าประถมศึกษา      -   คน                                    
  2.   ประถมศึกษา    -   คน  
  3.   มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   31   คน  
  4.   ปริญญาตรี   17   คน  
  5.   ปริญญาโท   6   คน  
               

          (4) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

               
             ประจำปีงบประมาณ 2566  เป็นเงิน     88,864,349.42    บาท  
              รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง        22,759,033.11   บาท                        
  รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้   47,773,402.31   บาท  
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      18,331,914.00   บาท