พ.จ.อ.เจษฎา ครองยุติ
รองปลัด อบต.
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-427067

นางสาวณัฐภรณ์ ถมกระจ่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวกชกร ใยสำลี
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวพิณทอง เครเมอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพงษ์ ศรีนาค
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา


นายเสาร์ เกตุสอน
คนงาน

นายณัฐพงษ์ แก้วลังการ์
คนงาน

นายโสภณ ยอดเพ็ชร
คนงาน