นางสุภาวดี จันทรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

092-246545

ว่าง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมยุรี สมใจมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาววัชรี ลาจันทึก
ผู้ช่วยครู

นางสาวอรอนงค์ ค่าเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัจฉรา พุ่มพวง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทร์จิรา ดีดสี
ผู้ช่วยครู

นางสาวชลธิชา วิเศษจันทร์
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลี เงินเจือ
ผู้ช่วยครู