นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ
ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
081-427067

พ.จ.อ.เจษฎา ครองยุติ
รองปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
064-359914

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวบุญญิสา สุวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ

นางสาวบุญฑริกา เลิศอัครกิตติกุล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

ว่าง
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางบงกช ไชยบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


นายสุรเชษฐ์ อัมพันศิริรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นางสาวณิชนันทน์ ดีมาก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนันทมนลักษณ์ กลั่นเฉื่อย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอนุวิน สมบูรณ์นาวิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรรณฉัตร ศรีดาบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสมชาย นามชุ่ม
คนงาน

นายบัญชา ศิริสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวันสว่าง จิตบรรเทิง
คนงาน

นายศักดา นฤภัย
คนงาน

นางสาวหนูเตียน โคตรสุวรรณ
ภารโรง

นางนิตยา โสประดิษฐ
ภารโรง

นางสาวประดับ วงค์ผาบุตร
คนงาน