นางสาวกรรณิการ์ สินพิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )

089-252287

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายทองคำ จำปีสี
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสิริพิชชา ศิริสมุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
089-275446

นางสาวจารุนันท์ ยะโสธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปิยวรรณ วิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางอัญชัญ แก้วสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางเกิดศิริ สมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววรัทยา อุ่นสุทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมณี จงอุ้มกลาง
คนงาน