กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (12 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.เขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำโดยนายจำเนียร กีทีกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนในพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 และ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.เขาไม้แก้ว ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขึ้นบนสุด