ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (06 กุมภาพันธ์ 2567)

อบต.เขาไม้แก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
โดยลงพื้นที่จัดประชุมในเขตม.1-ม.5 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของประชาชน ทั้ง 5 หมู่ โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีบริการออกเก็บค่าขยะ ค่าภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยทำการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน 

ขึ้นบนสุด