ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้มีการประชุมมอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ (NO GIFT POLICY) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ในสังกัด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544