ลักษณะที่ตั้ง   

          ตำบลเขาไม้แก้วอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี 60 กิโลเมตร

 พื้นที่    98  ตารางกิโลเมตร  61,250 ไร่

 ลักษณะภูมิประเทศ

          เป็นที่ราบสลับเนินเขาที่ไม่สูงมากนัก มีพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางละมุง” มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง    
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตะเคียนเตี้ยและตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง    
      จังหวัดชลบุรี     
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    

 

 ลักษณะภูมิอากาศ

         เป็นเขตร้อนชื้น มีฝนตกต้องตามฤดูกาล
  อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 30 - 35  องศาเซลเซียส
  ความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณ 50 - 60%  
  ปริมาณน้ำฝน ประมาณ 1,200 -1,300  มิลลิเมตร/ปี
         
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อากาศร้อนเป็นเวลานาน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฝนจะทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม-
    สิงหาคม   ฝนตกชุกมาก เดือน กันยายน – ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - มกราคม  
 
 
   ลักษณะสังคม   

 ประชากร

          ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,455 คน แยกเป็นชาย 4,212 คน หญิง 4,243 คน  ประชากรแฝงประมาณ 2,000 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,506 ครัวเรือน

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัดเขาไม้แก้ว  หมู๋ที่ 1
 • วัดสายสุคนธ์   หมู่ที่ 

 การเมืองการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง
1 บ้านห้วยลึก 1,522 1,529
2 บ้านมาบข่าหวาน 546 569
3 บ้านหนองยาง 293 320
4 บ้านห้วยไข่เน่า 856 835
5 บ้านภูไทร 995 990
  รวม 4,160 4,201
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

          สภาพภูมิประเทศและสภาพ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินเขาไม่สูงมากนัก  มีพื้นที่ป่าไม้คือ ป่าสงวนแห่งชาติ”ป่าบางละมุง”  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)  ดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะกับการปลูกมันสำปะหลัง , สับปะรด  เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.    ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกันไม่รวมเป็นกลุ่ม  ประกอบกับประชากรมีรายได้น้อยและมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรต่างถิ่นเข้ามา ในตำบลเป็นจำนวนมาก  ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 

   ลักษณะเศรษฐกิจ  
 
 อาชีพหลัก 
รับจ้าง   ร้อยละ 40                          
เกษตรกรรม ร้อยละ 45  
ค้าขาย  ร้อยละ   5  
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ   5  
อื่น ๆ      ร้อยละ   5  
       
 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  
มันสำปะหลัง 7,625 ไร่                                    
สับปะรด  6,700 ไร่  
       
 พื้นที่ทำการเกษตร  29,570 ไร่  
พืชไร่ 14,325  ไร่  
ไม้ผล,ไม้ยืนต้น 14,390  ไร่  
พืชผัก       855 ไร่   
     รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  42,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
       
 อุตสาหกรรม
 1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ม. 1
 2. บริษัท บริดจสโตนเทคนิไฟเบอร์ จำกัด ม.1
 3. บริษัท วิรพัฒน์คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย แอนด์ เรลเทล ม. 3
 4. บริษัท ฮุคลิฟท์ซิสเต็ม จำกัด ม.3
 5. บริษัท ไม้แก้วเคหภัณฑ์ ม.3
 6. บริษัท ทีเทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด ม.2
 7. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายเซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ม.1
 8. บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด ม.1
 9. บริษัท ไทยอาร์ค คอนสตรัคชั่น จำกัด ม.1
 10. บริษัทพรแม่ คอนสตรัคชั่น แอนเรนเทล จำกัด ม.5
 11. บริษัท เจ เจ คอยล์ ซีสเต็ม จำกัด ม.3
 12. บริษัท แอดเดพท์ เทค จำกัด ม.1
 13. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม จำกัด ม.1
 14. บริษัท ชินไท่ จำกัด ม.1
 15. บริษัท อิไลท์ ไฟร์บอล โปร จำกัด ม.1
 16. ห้างหุ้นส่วน นิติจินดากรุ๊ป ม.3
 17. ห้างหุ้นส่วน จำกัด เขาไม้แก้วบริการ ม.1
 ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • สับปะรดกวน
 • น้ำพริกแกง
 การท่องเที่ยว
 • อ่างเก็บน้ำห้วยลึก/สวนป่าเชิงอนุรักษ์  (หมู่ที่ 1)
 • สนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับ (หมู่ที่ 2)
 • สนามกอล์ฟ ปาริชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ ลิงค์ (หมู่ที่ 3)
 
   ลักษณะทรัพยากร  
 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางละมุง”  พื้นที่ประมาณ 11,993 ไร่                  
2. สวนป่าเชิงอนุรักษ์  (ม.1) พื้นที่ประมาณ        10 ไร่
3. อ่างเก็บน้ำห้วยลึก  (ม.1) พื้นที่ประมาณ        59 ไร่
4. ที่สาธารณประโยชน์  10  แปลง   (670 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา)
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
1. ห้วยมาบข่าหวาน   หมู่ที่ 2                                                
2. ห้วยล้าน   หมู่ที่ 3  
3. ห้วยมาบหวายโสม  หมู่ที่ 4  
4. ห้วยภูไทร   หมู่ที่ 5  
มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น      
 
   ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 การคมนาคม
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331                                            
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
  ถนนลาดยาง  11 สาย                                                  
  ถนนคอนกรีต 10  สาย  
  ถนนลูกรัง 19 สาย  
  สะพาน 14 แห่ง  
          การเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
และมีรถประจำทางวิ่งผ่านบางหมู่บ้าน
 
 ไฟฟ้า
          ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบทั้ง 5 หมู่บ้าน
 
 ประปา
          ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 สองแห่งให้บริการ หมู่ 1,3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ให้บริการ หมู่ 1,2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 )
 
 โทรศัพท์
 • หมู่ที่  1          เต็มพื้นที่
 • หมู่ที่  2,3,4    บางพื้นที่
 • หมู่ที่  5         ไม่มี
 
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
  1. ห้วยมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2                                                  
  2. ห้วยล้าน หมู่ที่ 3
  3. ห้วยมาบหวายโสม หมู่ที่ 4
  4. ห้วยภูไทร หมู่ที่ 5
          มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น
 
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  1. อ่างเก็บน้ำ 2    แห่ง                                                 
  2. สระน้ำ 4   แห่ง  
  3. ฝายน้ำล้น 18   แห่ง  
  4. บ่อน้ำบาดาล  32   แห่ง  
  5. บ่อน้ำตื้น 40   แห่ง  
  6. ถังเก็บน้ำ คสล.   3   แห่ง  
  7. ฝ.30 – 33 12   แห่ง  
 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 • วัดเขาไม้แก้ว  ม.1
 • วัดสายสุคนธ์   ม.5 
 
 สาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว     1  แห่ง (ม.1)
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        1  แห่ง
 • สนามกีฬา/ลานกีฬา           11  แห่ง
 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 • ที่พักสายตรวจประจำตำบล    1  แห่ง (ม.1)
 
 

 

   การเมืองการปกครอง   

 

 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง
1 บ้านห้วยลึก 1,522 1,529
2 บ้านมาบข่าหวาน 546 569
3 บ้านหนองยาง 293 320
4 บ้านห้วยไข่เน่า 856 835
5 บ้านภูไทร 995 990
  รวม 4,212 4,243