นายสุระเชษฏ์ สำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวชลนที ชุมเกษียร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

นายทองชัย สิทธิผกาผล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพล สมศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางจุฑามาส เจริญวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
087-137419

นางสาวกานดาภร อ้อพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวีระพันธุ์ ค่าเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง

นายวินัย กือสันเทียะ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายโกเมศ ศรีสุข
คนงาน

นายมนัส หงษ์ปักษา
คนงาน

นายปรีชา สบู่รัมย์
คนงาน

นายอลงกรณ์ เรืองพานิช
คนงาน