นายวิรัตน์ ยังถาวร
ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว
087-094724

นายวสันต์ ยอดสร้อย
รองประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว
081-723119

นายจิรยุ ทองทวน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
086-315627

นางสาวมณฑา ประเสริฐศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 2
081-307681

นายยุทธ พุ่มพ่วง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
089-603414

นายวสันต์ ยอดสร้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 4
-

นายสุรินทร์ วันยู
ส.อบต. หมู่ที่ 5
090-960077

นายวิรัตน์ ยังถาวร
ส.อบต.หมู่ที่ 1
-