นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ
ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
0814270678

พ.จ.อ.เจษฎา ครองยุติ
รองปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
064-359914

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวกรรณิการ์ สินพิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-252287

นายสุระเชษฏ์ สำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-

พ.จ.อ.เจษฎา ครองยุติ
รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุภาวดี จันทรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0922465459