ายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  "กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ" (02 ตุลาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
"กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ"

ขึ้นบนสุด