มอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567   (27 มีนาคม 2567)

วันที่ 27  มีนาคม 2567 นายจำเนียร  กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว         เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567  โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในองค์กร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในองค์กร  โดยในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  ได้มอบนโยบาย ถ่ายทอด องค์ความรู้ และเสริมสร้าง   ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการดำเนินโครงการรณรงค์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัล ในทุกส่วนงานภายในต่อไป
 

ขึ้นบนสุด