ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (19 มีนาคม 2567)

วันอังคาร 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวสันต์ ยอดสร้อย รองประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว ทำหน้าที่ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา สนับสนุนการปฎิบัติงานการให้บริการประชาชน จดมาตรการใช้น้ำ คำนวณค่าน้ำ แจ้งชำระเงินค่าน้ำ ณ สถานที่ใช้น้ำ ในครั้งเดียว

ขึ้นบนสุด