นายจำเนียร กีทีปกูล
นายก อบต.เขาไม้แก้ว
0818307744

นายบัญชา อุดง
รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว
092-941063

นายมโนธัช กีทีปกูล
รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว
093-263564

นายอานนท์ บุญธรรม
เลขานุการนายก อบต.
080-017446