นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ
ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว

พ.จ.อ.เจษฎา ครองยุติ
รองปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
0643599146

นางเจนจิรา พิพัฒน์วรสกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
0864912756