เปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 (18 มกราคม 2567)

12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลเขาไม้แก้ว ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วและ โรงเรียนบ้านภูไทร โดยการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ มอบของขวัญให้แก่เด็กจัดแข่งกีฬาสี โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนา เด็กในวันนี้ เพื่อให้เป็น ผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่มีความพร้อมทั้งสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่ดีงาม รวมถึงการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก และประเทศชาตินั้น จึงเป็นหน้าที่หลัก ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กสามารถ เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว
ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”โดยในงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ได้มีภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาไม้แก้ว และชุมชน ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กได้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม มอบของขวัญ ของรางวัล แก่เด็กที่มาร่วมงาน

ขึ้นบนสุด