ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ออกแบบตามภูมิศาสตร์ และตามลักษณะพื้นที่ตำบลที่เป็นพื้นที่ราบเชิงภูเขา