พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กเล็กที่จบการศึกษา ระดับเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (25 มีนาคม 2567)

22 มีนาคม 2567 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  นายบัญชา  อุดง  นายมโนธัช  กีทีปกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พันจ่าเอกเจษฎา  ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กเล็กที่จบการศึกษา ระดับเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว

ขึ้นบนสุด